x
Milaan wonen in het groen Collage kickoff duurzame stad Milaan Bosco verticale Wadi Kronsberg Milaan stadswandeling juli 2020

Leerlingen ontwerpen een duurzame stad met aandacht voor klimaat

Kick-off ontwerpwedstrijd Duurzame Stad 2022

Vrijdagmorgen 11 februari gaf wethouder Michel Klijmij- van der Laan het startsein voor de ontwerpwedstrijd Duurzame Stad 2022!

Meer dan 150 leerlingen van vier middelbare scholen en een MBO maken de komende 3 maanden een duurzaam ontwerp voor een van de wijken in Gouda.
In hun ontwerpen houden ze rekening met klimaatadaptatie, energiebesparing en duurzaam bouwen, groen en biodiversiteit, duurzame mobiliteit en circulaire economie. Én ze kijken goed hoe ze mensen gaan meenemen bij hun ontwerpen. Ze kunnen daarvoor experts uit de stad raadplegen.

Ontwerp een klimaatadaptieve wijk

Leerlingen mogen hun eigen wijk kiezen, maar de gemeente Gouda heeft gevraagd of leerlingen ook kunnen aansluiten bij grootschalige rioleringsprojecten in de stad het komende jaar. Daar kunnen dan meteen klimaat-adaptieve oplossingen in de straten of bij de parkeerplaatsen worden toegepast.

Dit jaar doen mee: GSG Leo Vroman, Carmelcollege, locatie Antonius, Coornhert Gymnasium, Driestar College en het Hoornbeeck College.

Kwetsbare locaties

In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is afgesproken dat heel Nederland in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig is ingericht. Om dit doel te halen is het belangrijk om eerst de kwetsbaarheden per gemeente in beeld gebracht worden. Gemeente Gouda heeft dit gedaan door een aantal stresstesten uit te voeren voor de vier klimaatthema’s: wateroverlast, hitte, droogte en overstroming.

Per thema is in kaart gebracht waar de kwetsbare locaties zijn in Gouda. Niet alle gebieden zijn even gevoelig. Dit heeft te maken met de inrichting van het gebied, hoogteligging en bodemsamenstelling. Zand infiltreert bijvoorbeeld beter dan veen en bedrijventerreinen zijn vaak gevoeliger voor hittestress dan woonwijken.

In het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) klik hier is meer te vinden over deze testen.

Gemeente Gouda is een dichtbebouwd gebied waardoor het niet altijd makkelijk is om klimaat-adaptieve maatregelen uit te voeren. De ruimte is beperkt en er zijn nog vele andere aspecten waar rekening mee gehouden moet worden zoals parkeren. Gelukkig zijn er veel creatieve oplossingen! Zo kan er waterdoorlatende- of passerende verharding worden aangebracht, wadi’s worden aangelegd in (groen)stroken en kan een groen langs gevels groeien…

Let wel op: de gemeente kan alleen maatregelen uitvoeren in de openbare ruimte, maar een groot deel van de gemeentegrond is particulier terrein. Kunnen jullie ook inwoners motiveren om klimaat-adaptieve maatregelen uit te voeren?

In juni zien we de winnende groepen per school terug in de finale. Die zal worden gehouden in Cultuurhuis de Garenspinnerij. Zij verdedigen de ontwerpen dan voor elkaar en voor een jury van deskundigen uit de stad.


Enkele links die gaan over klimaatadaptatie

Tegenwoordig is de trend ook om op water te wonen. Laat je inspireren door het filmpje en de links hieronder:

Download bestanden:

Opdracht duurzame stad gouda 2022 (1,118 MB)